โปรแกรมคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณผ่าน PVDVDO CLIP สาธิตใช้โปรแกรมคำนวณข้อมูลการออมเพื่อเกษียณผ่านระบบสวัสดิการของคุณ

ปัจจุบันคุณเป็นสมาชิกในกองทุนใดต่อไปนี้

ทราบหรือไม่ว่า ณ วันเกษียณ ต้องมีเงินเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณเท่าไหร่ ?

เงินออมเพื่อการเกษียณของคุณคือ

แบบสอบถามหลังการประเมิณผล

เสร็จสินการประเมิณผลการคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณ