โปรแกรมคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณผ่าน PVDVDO CLIP สาธิตใช้โปรแกรมคำนวณติดต่อเรา

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร : 038-352380
โทรสาร : 038- 352380
E-mail address : suntharee.l@ku.th

ข้อมูลการออมเพื่อเกษียณผ่านระบบสวัสดิการของคุณ

ปัจจุบันคุณเป็นสมาชิกในกองทุนใดต่อไปนี้

ทราบหรือไม่ว่า ณ วันเกษียณ ต้องมีเงินเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณเท่าไหร่ ?

เงินออมเพื่อการเกษียณของคุณคือ

แบบสอบถามหลังการประเมิณผล

เสร็จสินการประเมิณผลการคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณ