โปรแกรมคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณผ่าน PVDVDO CLIP สาธิตใช้โปรแกรมคำนวณรายชื่อทีมวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน หัวหน้าโครงการและหัวหน้าทีมวิจัย
อาจารย์สิทธิเดช บำรุงทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์นพเก้า เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ ผู้ร่วมวิจัย
น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ เจ้าหน้าที่โครงการ
นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายศุภมิตร อนันทวัน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าทีมวิจัย
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์รัฐชัย ศีลาเจริญ ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย ผู้ร่วมวิจัย
นางสุดารัตน์ เลอศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่โครงการ
น.ส.สมพร เอกวนิชชาญ เจ้าหน้าที่โครงการ

ข้อมูลการออมเพื่อเกษียณผ่านระบบสวัสดิการของคุณ

ปัจจุบันคุณเป็นสมาชิกในกองทุนใดต่อไปนี้

ทราบหรือไม่ว่า ณ วันเกษียณ ต้องมีเงินเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณเท่าไหร่ ?

เงินออมเพื่อการเกษียณของคุณคือ

แบบสอบถามหลังการประเมิณผล

เสร็จสินการประเมิณผลการคำนวณความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณ